RODO

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych jest Hevelianum z siedzibą w Gdańsku, ul. Gradowa 6, kod pocztowy: 80-802. NIP: 5830009375, REGON: 190572660.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres sekretariat@hevelianum.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (Pan Krzysztof Gliński), z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@hevelianum.pl . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO), w ramach realizacji naszych zadań statutowych związanych z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także na podstawie udzielonej nam zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane dane osobowe będzie nadzorujący pracę Hevelianum Urząd Miejski w Gdańsku. Ponadto odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione dane są podmioty świadczące usługi na rzecz Hevelianum, w tym uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty, z którymi Hevelianum zawarło umowę na świadczenie usług ochrony, w tym monitoringu wizyjnego, obsługujące płatności czy świadczące usługi obsługi informatycznej.
W przypadku przekazania nam adresu e-mail w celu otrzymywania informacji (Newsletter) będzie on przekazany FreshMail Sp. z o.o., celem automatyzacji wysyłki tych wiadomości – i tylko w tym celu.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustaw, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Dane z monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

Dane związane z wysyłką informacji o nas (Newsletter) będą przechowywanie do chwili wypisania się z tego narzędzia (odwołania chęci otrzymywania tych informacji).

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);

e) cofnięcia wyrażonej zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę (w tym wysyłanie Newslettera).

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close